posted by 고구마의 세상돋보기 go9ma 2007. 12. 9. 23:11
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/5sec | f2.8 | 0EV | 7.203125mm | ISO-200 | No Flash | 2006:12:12 17:53:15
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/8sec | f2.8 | 0EV | 7.203125mm | ISO-200 | No Flash | 2006:12:12 17:54:00
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/8sec | f2.8 | 0EV | 7.203125mm | ISO-200 | No Flash | 2006:12:12 17:54:07
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/8sec | f2.8 | 0EV | 7.203125mm | ISO-200 | No Flash | 2006:12:12 17:54:07
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/8sec | f2.8 | 0EV | 7.203125mm | ISO-200 | No Flash | 2006:12:12 17:55:13
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/4sec | f2.8 | 0EV | 7.203125mm | ISO-200 | No Flash | 2006:12:12 17:55:31

작년 이맘 때 쯤 찍은 사진입니다. ^^
얼마 전 720번 버스를 탔더니 올해도 크리스마스 장식을 해놓았더군요.
그래서 작년에 찍어 놓았던 사진을 올려봅니다. ^^

카메라는 미놀타 A1입니다.

댓글을 달아 주세요