posted by 고구마의 세상돋보기 go9ma 2007. 12. 24. 19:36

화이트 크리스마스가 아니네요. ^^

작년에 찍어두었던 설경으로 분위기만 느껴봅시다.

참고로, 사진 속 풍경은 절대 시골이 아닙니다. 서울입니다. (- -)

저희집 뒷산이죠.^^

사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/160sec | f3.5 | 0EV | 50.796875mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:50:12
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/160sec | f3.5 | 0EV | 50.796875mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:52:04
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/125sec | f4.5 | 0EV | 25.2421875mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:52:55
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/200sec | f3.2 | 0EV | 34.3828125mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:53:40
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/160sec | f3.5 | 0EV | 30.91015625mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:54:19
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/125sec | f3.5 | 0EV | 29.1953125mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:54:45
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/125sec | f3.5 | 0EV | 49.60546875mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:56:43
사용자 삽입 이미지Minolta Co., Ltd. | DiMAGE A1 | Normal program | Multi-Segment | 1/60sec | f3.5 | 0EV | 13.89453125mm | ISO-100 | No Flash | 2006:12:17 15:57:34

댓글을 달아 주세요